Wyszukiwarka

Regulamin

Dzień dobry!

Nazywam się Justyna Markowska i jestem właścicielką sklepu https://iris-sklep.pl/

Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie. 

Dane rejestrowe:
Nazwa firmy: IRIS Justyna Markowska
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
NIP: 6871842053
REGON: 523005024

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail:
kontakt@iris-sklep.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów,
Justyna

 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://iris-sklep.pl/
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://iris-sklep.pl/
 5. Sprzedawca – Justyna Markowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „IRIS Justyna Markowska”, ul. Tadeusza Kościuszki 50/12, 30-114 Kraków, NIP: 6871842053, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
 6. Towary – produkty sprzedawane w sklepie 

Koszty dostawy – koszty dostawy za Towary 

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Konsument ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu zakładając Konto Użytkownika lub podając swoje dane i przechodząc przez ścieżkę zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową https://iris-sklep.pl/, dokonać wyboru produktu/ów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Złożenie przez Konsument zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, wyśle – na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej – wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia oraz formularzu zwrotu. 

§ 4 Płatności

 1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.
 2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar:
  • za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych: płatności BLIK, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
  • za pomocą przelewu tradycyjnego zawierającego w tytule numer zamówienia. Konto: ING 94 1050 1445 1000 0092 9948 6614
   (w ww. przypadkach Konsument zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata)
 3. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie oraz paczkomaty InPost.
 4. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując zamówione Towary.
 6. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 7dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, po zaksięgowaniu wpłaty. 
 7. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.
 8. Szczegółowe informacje na temat dostarczania Towarów, w tym Koszty Dostarczenia Towarów podane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa i zwroty” oraz „Płatności”.
 9. Jeśli Konsument oświadczy podczas składania zamówienia, że składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Sprzedawca wystawi takiemu Konsumentowi fakturę VAT. 
 10. Jeśli Konsument oświadczy, że nie składa zamówienia jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT):
  1. oraz zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów Użytkownikowi przesłana będzie faktura VAT;
  2. oraz nie zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów konsument nie otrzyma faktury
 11. Konsument akceptując niniejszy Regulamin i udziela Sprzedawcy akceptacji; w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub formularza przy składaniu zamówienia).
 12. Akceptacja, o której mowa w ust. 10 powyżej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do stosowania faktur VAT w wersji papierowej.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§ 5 odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz jednoosobowa działalność gospodarcza, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Nie ma możliwości zwrotu produktów ze śladami użytkowania.
  Formularz zwrotu znajdziesz załączony poniżej.
  Wydrukowany formularz należy wysłać na kontakt@iris-sklep.pl umieszczając w tytule maila hasło "zwrot" oraz numer zamówienia.
  Następnie należy umieścić ten formularz w kartonie razem ze zwracanymi produktami i wysłać na adres:

  al. Daszyńskiego 21/22
  31-534 Kraków

  Koszty wysyłki zwrotu ponosi Konsument.
  Koszt zakupionych produktów zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki z formularzem.

  Jeśli paczka dotrze do Konsumenta uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem, prosimy do 7 dni o kontakt mailowy: kontakt@iris-sklep.pl, by złożyć pisemną reklamację.

§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.
 3. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia oraz informację jaki konkretny towar Klient reklamuje. 
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@iris-sklep.pl
 5. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń czy płatności).
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2022. 

Wyszukiwarka